| et |      
Sisu Teated

Juhatuse koosoleku protokoll nr.2

 

Rakvere Rattaklubi Siplased juhatuse koosoleku protokoll Nr.2

 

Rakveres                                                                              22.aprill 2010

 

Koosoleku algus: 15.00

Koosoleku lõpp: 16.00

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Tiit Kabonen, Raivo Saremat, Roland Toome, Hillar Valk

 

 

PÄEVAKORD:

  1.  Teisipäevakute korraldus, üldjuhendi kinnitamine.
  2. Liikme sisseastumismaksu suurus
  3. Rattamatkade korraldus

 

 

Päevakorra punkt nr. 1

Teisipäevakute korraldamine

Otsustati üldjuhendis muuta teisipäevaku osalustasu üle 18 a. vanustel isikutel ja kehtestada osalustasuks 25 kr. Numbri hind 25 kr. mis on kehtiv kogu hooaja. Kinnitada üldjuhend vastuvõetud muudatustega.

Päevakorra punkt nr.2

Liikme sisseastumismaksu suurus

Kuna antud hetkel klubis liikmeskond puudub, siis juhatus moodustab enamuse klubi liikmetest ja on seega üldkoosoleku õigustes.

Sisseastumismaks võib olla klubi liikmeks saamisel takistuseks, siis peatada põhikirjas sätestatud sisseastumismaksu nõue ja 04. märtsi üldkoosolekul otsustatud sisseastumismaksu suurus ja lugeda selle tasumine ja suurus vabatahtlikuks.

 

Päevakorra punk nr.3

Matkade korraldamine:

Otsustati esialgu algust teha ühe rattamatka korraldamisega, selle korralduse eest on vastutav Hillar Valk

 Koosoleku protokollija: Hillar Valk

 

 

 

 

RR Siplased üldkoosoleku protokoll nr.1

 

Rakvere Rattaklubi Siplased koosoleku protokoll Nr.1

   

Rakveres                                                                                                  04.märts 2010

 

Koosoleku algus: 17.30

Koosoleku lõpp: 20.00

Protokolli lisa: koosolekust osavõtjate nimekiri- 12 inimest.

Koosolekut juhatas: Hillar Valk

 

 

PÄEVAKORD:

  1. Rakvere Rattaklubi Siplased ( edaspidi Klubi) juhatuse liikmete arvu määramine;
  2. Klubi juhatuse valimine;
  3. Klubi revidendi valimine;
  4. Klubi sisseastumis- ja liikme aastamaksude suuruse ja maksetähtaegade määramine.

 

 

Päevakorra punkt nr. 1

Klubi juhatuse liikmete arvu määramine.

Põhikirja järgselt peab klubi juhatus olema 3-5 liikmeline. Selleks , et juhatus oleks otsustusvõimeline peab juhatuse liikmete arv olema paaritu arvuline . Klubi paremaks juhtimiseks tuleb klubi juhatusse kaasata võimalikult erineva taustaga inimesi.

Otsustati: klubi juhatus on 5 ( viie) liikmeline.

 

Päevakorra punkt nr.2

Klubi juhatuse valimine.

Klubi juhatus peaks olema võimalikult laiapinnaline , kuhu võiks kuuluda  võimalikult erineva taustaga inimesi. Juhatuses võiks olla esindatud nii spordi- ,äri- kui turunduse taustaga inimesi. Samuti võiks sinna kuuluda kohaliku omavalistuse esindaja.

Otsustati: valida Klubi juhatusse:

1.      Roland Toome 10 poolthäälega;

2.      Hillar Valk       11 poolthäälega;

3.      Tiit Kabonen    11.poolthäälega

4.      jätta 2 juhatuse liikme kohta esialgu täitmata ja korraldada laiem küsitlus e-maili teel leidmaks sobivaid kandidaate. Küsitluse läbiviimiseks kasutada Sven Salepi käsutuses olevat Hawaii Expressi poe mail listi . Samuti kasutada eelpool mainitud nimekirja Klubi tutvustava informatsiooni levitamiseks.

 

Päevakorra punk nr.3

Klubi revidendi valimine:

Klubi revidnet peab olema bilansi võimeline raamatupidajana tegutsev isik.

Otsustati:valida Klubi revidendiks Lea Kivioja- 11 poolthäälega.

 

Päevakorra punkt nr.4

Liikmemaksude suuruse ja tasumise tähtaegade määramine:

Arutluse all oli kaka ettepanekut:

      a)Klubi sisseastumismaks 400 krooni ja aastamaks 400 krooni.

b) Klubi sisseastumismaks 300 krooni ja aastamaks 200 krooni.

 Otsustati : määrata Klubi sisseastumismaksuks kolmsada ( 300 ) krooni , mis tuleb tasuda koos Klubi liikmeks astumise avalduse esitamisega . Aastamaksu suuruseks määrata kakssada ( 200 ) krooni mis tuleb tasuda jooksva aasta 01.juuliks.Esimesel liikmeks oleku aastal on klubi juhatusel õigus muuta aastamaksu suurust proportsionaalselt liikmeks oldud ajaga.

 

 Koosoleku jujataja:                   Protokollija:    

   / Hillar Valk/                             /Lea Kivioja/                

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee